2013 var året då Gull-Britt för första gången valdes in i styrelsen av Sveriges Byggindustriers förbundsstämma. Tillsammans med tolv andra personer driver hon arbetet med att förbättra näringsvillkoren i branschen såväl som i de enskilda företagen.

Inte bara ett utan två uppdrag

Utöver den ordinarie posten har Gull-Britt blivit utsedd av förbundsstyrelsen att ingå i Sveriges Byggindustriers uppförandekodskommitté. Arbetsgruppen finns sedan 2014 och utöver Gull-Britt består den av ordförande Per-Ingmar Persson, Jan Edlund samt tre suppleanter.

Beslutet att införa en uppförandekod (code of conduct) för samtliga medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier togs i maj 2013 och efter den 1 juni 2014 ingår den i förbundets kriterier för medlemskap. Koden innebär framförallt att berörda parter ska följa lagar och föreskrifter samt verka för en sund konkurrens.